मोटार परिवहन विभागIn Motor Transport Department officers & Police employee are deployed for the various works. It includes two wheelers & four wheelers vehicles & drivers are deployed for the vehicles according to the rules. Vehicles are provided to the police forces according to the daily requirements.पोलीस मोटार परिवहन विभाग, अकोला वाहनांची बनावटी व प्रकार प्रमाणे माहिती

कार जिप लाईट व्हॅन बिग व्हॅन स्पेशल पर्पज मोटार सायकल
अ. क्र. वाहन प्रकार संख्या अ. क्र. वाहन प्रकार संख्या अ. क्र. वाहन प्रकार संख्या अ. क्र. वाहन प्रकार संख्या अ. क्र. वाहन प्रकार संख्या अ. क्र. वाहन प्रकार संख्या
१. इंडिगो १. टाटा सुमो ३१ १. टाटा ४१० २० १. टाटा ७०९ १. वॉटर टँकर १. बजाज पल्सर ३७
२. टोयटो इंटोसया २. टाटा सफारी २. टेम्पो ट्रॅव्हलर २. टाटा ७१२ २. बीडीडीएस व्हॅन २. बजाज डिसकव्हर
३. महिंद्रा टियुव्ही ३. एसएमएल ३. ट्रक ३. वज्र ३. हिरो होंडा सीडी डॉन २५
४. क्वॉलीस ४. टाटा २०७ ४. बस ४. वरुण ४. हिरा अॅचीव्हर २५
५. मारुती जिप्सी ५. महिंद्रा अँड महिंद्रा ५. एसएमएल ५. डॉग व्हॅन ५. हिरो होंडा सीबीझेड
६. बोलेरो ३२
७. स्कॉर्पीयो
८. टाटा विंगर
९. महिन्द्रा एक्सयुव्ही
१०. इंडिगो
एकुण एकुण ७५ एकुण ३० एकुण १० एकुण एकुण ९२

गोषवारा
कार दुचाकी ९२
जिप ७५ चारचाकी १२४
लाईट व्हॅन ३० एकुण २१६
बिग व्हॅन १०
स्पेशल पर्पज
मोटार सायकल ९२
एकुण २१६

दिनांक १२. ०४. २०१८ रोजीच्या गणणेनुसार

अकोला जिल्हा पोलीस दलातील चालक कर्मचारीचे पदनिहाय माहिती

अ. क्र. पदनाम अकोला शहर अकोट विभाग मुर्तिजापुर विभाग बाळापुर विभाग अकोला शाखा प्रतिनियुक्ती मो. प. शाखा एकुण
सपोउपनि २२
पोहवा १७ १९ ६३
पोनाा १३ २०
पोशि ३३ ४६
मपोशि
एकुण २६ १२ १६ ११ ११ ७२ १५३